לעבור לתוכן

זכויות ידועים בציבור
יצירת קשר

זכויות ידועים בציבור

מאת עו"ד נורית דגן

המונח "ידוע/ה בציבור" מציין מצב משפטי המקנה זכויות על פי דין, אולם בסעיפי חוק שונים נקבעו הגדרות שונות המשרתות את צרכים של אותו חוק. אפשר  שבני זוג  יקראו ידועים בציבור לצרכיו של חוק אחד אך לא  יוגדרו ככאלה בחוק אחר. בני זוג המעוניינים לקבל הכרה כידועים בציבור לצורך קבלת זכויות  סוציאליות זכויות ירושה  ואחרות הקבועות בחוק, ידרשו להוכיח את דבר היותם ידועים בציבור. בישראל  ישנם סוגי מערכות יחסים  של ידועים בציבור שאינם מוסדרים כראוי בחוק ואין הגדרה אחידה וברורה, אי לכך בתי המשפט הם אלה המפרשים את המונח ידוע/ה בציבור ויוצקים תוכן למערכות  יחסים אלה. כך, שכל מקרה אשר יגיע לפתחו של בית המשפט יקבל פרשנות אחרת שתוצאותיו עשויה להיות תלויה בנסיבות המקרה.

קיימת חקיקה המכירה בזכויות ידועים בציבור  לעניין זכויות סוציאליות וזכויות ירושה שעיקרה לאפשר לבן הזוג שנותר לבדו להמשיך להתקיים באופן ראוי.

אחד החוקים החשובים הוא סעיף 55 בחוק הירושה הקובע: "איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו  המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על פי דין אילו היו נשואים זה לזה, בתנאי שאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת בצוואה שהשאיר המוריש" בני זוג ידועים בציבור ידועים בציבור יורשים אחד את משנו בתנאי שלא היו נשואים לאדם אחר בשעת המוות. כאשר  אחד מבני זוג רוצה לקבוע מי יירש אותו   ובאיזה אופן לאחר מותו עליו לערוך צוואה שתקבע למי יעבור רכושו לאחר מותו. ידועה בציבור הרוצה לממש את זכותה לרשת את בן זוגה לאחר פטירתו צריכה להגיש בקשה לצו ירושה,  וכאשר לא נחתם הסכם לחיים משותפים עליה להגיש תביעה לבית המשפט  לקבל הכרה על מעמדה כידועה בציבור.

בכבוד רב,
עו"ד נורית דגן.

החוקים הרלוונטים לידועים בציבור:

חוק הירושה: סעיף 55
"איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שנשאר בחיים היה מקבל בירושה על פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה שהשאיר המוריש". בני זוג ידועים בציבור יורשים אחד את משנהו כאילו היו נשואים זה לזה בתנאי שאך אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר בשעת המוות. כאשר אחד מבני הזוג הידועים בציבור רוצה לקבוע, מי יירש אותו, ובאיזה אופן, כדאי שיערוך צוואה, שתקבע למי יעבור רכושו לאחר מותו. ידועה בציבור הרוצה לממש את זכותה לרשת את בן זוגה לאחר פטירתו צריכה להגיש בקשה לצו ירושה וזאת בהיעדר צוואה, ובהעדר הסכם לחיים משותפים עם בן זוגה המנוח עליה להגיש תביעה לבית המשפט על מנת שירכריז על מעמדה כידועה בציבור.

חוק בתי משפט לענייני משפחה התשנ"ה - 1995

סעיף 1 (2): "תובענה אזרחית בין אדם או עזבונו לבין בן משפחתו, עזבונו שעילתה סכסוך בתוך המשפחה, יהא נושאה או שוויה אשר יהא לעניין פסקה זו- בן משפחתו(א) בן זוגו, לרבות הידועה בציבור כאשתו, בן זוגו לשעבר, בן זוגו שנישואיו עמו פקעו ובלבד שנושא התובענה נובע מהקשר ביניהם בתקופה שהיו בני זוג".
סעיף 3 לחוק: סמכות בית משפט למשפחה: "כל עניין שלגביו נתונה לבית משפט למשפחה סמכות לפי חוק זה, גם אישור הסכם בקשר אליו במשתמע, גם אינה תלויה ועומדת אותה שעה תובענה לגביו ,ובית המשפט רשאי ליתן להסכם תוקף של פסק דין"- קרי, סמכות זו מופעלת גם כלפי ידועים בציבור.

המשמעות של החוק: כל קשר זוגי בהגדרתו נכנס לתוך המסגרת של בית משפט למשפחה.

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י - 1950

סעיף 1 (א): "בן משפחה" של חייל שנספה במערכה, פירושו- מי שהיה אשתו של הנספה ביום מותו ובכלל זה אישה שלפני מות הנספה גרה יחד עמו וביום מותו הייתה ידועה בציבור כאשתו- כל עוד לא נישאה לאחר.

חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב - 1972

סעיף 20 (א):"דייר שנפטר, יהא בן זוגו לדייר, ובלבד שהשניים היו בני זוג לפחות 6 חודשים סמוך לפטירת הדייר והיו מתגוררים יחד תקופה זו". כוונת הסעיף הכרה והגנה לבר רשות שהוא ידוע בציבור של הדייר המוגן הנפטר, מפני תביעה לפינוי מושכר וזאת בהתמלא התנאים הנדרשים בחוק ובפסיקה.


פקודת הנזיקין:

סעיף 78 זכותם של תלויים לפיצויים: "גרמה עוולה למותו של אדם, ואילולא מת אותו אדם, היה זכאי לפיצויים לפי הפקודה בגין חבלה גוף שגרמה לו אותה עוולה- יהיו בן זוגו הוריו וילדו זכאים לפיצויים מן האדם האחראי לעוולה".
ההגדרה של בן זוג בפקודת הנזיקין הורחבה גם לידוע/ה בציבור: שם נקבע כי כאשר ידועה בציבור תלויה במנוח- חיה עמו וניהלה יחסי אישות וניהלה משק בית משותף וחיי משפחה כתוצאה מכך לא יגרע חלקה כתלויה במנוח ולצורך זה תהא זכאית לזכויות בדומה לאישה נשואה.


חוק הביטוח הלאומי:

סעיף 1: "אשתו"- לרבות הידועה בציבור כאשתו והיא גרה עמו.

הסעיף מקנה זכויות לקבלת גמלת שארים לידוע בציבור כאלמנה, ובלבד שהוכיחה שני מרכיבים (חיי אישות ומשק בית משותף) של חיים משותפים. וזאת על ידי הצגת הסכם שבין בני הזוג או תצהירים של אנשים המאשרים זאת. החוק משווה את הידועה בציבור לאישה נשואה בתנאי שהוכיחה חיים משותפים על בן הזוג.

 

האמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי. לייעוץ משפטי: 09-7740550