לעבור לתוכן

רישום זכויות בטאבו ובמנהל
יצירת קשר

רישום זכויות בטאבו ובמנהל

רישום זכויות החוכרים בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) הרוכש דירה או בית על אדמת רשות חותם על חוזה חכירה עם הרשות. חוזה זה מבטיח את זכויות החכירה (שכירות לתקופה ארוכה), אך הבעלות על הקרקע נותרת בידי מדינת ישראל, קרן קיימת לישראל או רשות הפיתוח (לפי העניין). זכות החכירה נרשמת בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) שבמשרד המשפטים, בתנאי שקיים רישום חלוקת הקרקע (פרצלציה). כאשר יש יותר מיחידת דיור אחת על אותה קרקע יש צורך גם ברישום צו בית משותף. כתוצאה מכך, לכל דירה או בית יש מספר גוש וחלקה, המהווים מעין תעודת זהות. הרישום בלשכת רישום המקרקעין מקל על המוכר והקונה לאתר את הדירה המסוימת שלהם. הקניית בעלות במקרקעי ישראל קבע כי ניתן להעביר בעלות במקרקעי ישראל בתנאים מסוימים, המפורטים בחוק זה. בדרך זו יתנתק החוכר מהרשות ולא יזדקק לאישורה בביצוע פעולות הנוגעות לנכס שבבעלותו, כגון: רישום משכנתא, העברת זכויות, היתר בניה וכו'. כמו כן הבעלות בנכס תאפשר לחוכר לבצע את כל הפעולות המפורטות לעיל בצורה פשוטה, יעילה ומיידית, ותפטור אותו לחלוטין מהצורך לשלם לרשות תשלומים כלשהם.

בשלב הראשון, החלה הרשות בהקניית בעלות בנכסים בבנייה רוויה מהוונת למגורים הרשומים בטאבו בחכירה והם בבעלות רשות הפיתוח ומדינת ישראל (לא קרן הקיימת לישראל). רישום הבעלות בנכסים אלה בלשכות רישום המקרקעין (הטאבו) נעשה בצורה מרוכזת ע"י אגף בעלות ורישום ואגף המידע בשיתוף אגף מרשם המקרקעין במשרד המשפטים, ללא תשלום, וללא צורך בהגעה של האזרח למשרדי הרשות או לטאבו. האזרחים, שנכסיהם עונים על הקריטריונים המפורטים לעיל, מקבלים אגרת לביתם הנשלחת בדואר רשום, המפרטת את זכאותם להירשם כבעלים על הנכס, וזאת בכפוף לרישום הערה בספרי המקרקעין בדבר הגבלת העברת זכויות ל"זרים". חוכרים אשר קיבלו האיגרת הנ"ל יצטרכו להביע בכתב את סירובם לרישום הבעלות על שמם תוך 60 יום מיום משלוח האגרת. העדר התייחסות מצד החוכר להצעת הרשות תחשב כהסכמה ותעניק לחוכר זכות בעלות.

כמו כן, חוכרים של נכסים בבנייה רוויה מהוונת, בקרקעות רשות הפיתוח ומדינת ישראל , היכולים להירשם בטאבו, נרשמים ישירות בבעלות. 

השלב השני בהקניית הבעלות החל בשנת 2011 עם משלוח אגרות לזכאי בעלות ללא תמורה בבנייה נמוכה מהוונת, בקרקעות רשות הפיתוח ומדינת ישראל, באזורי עדיפות א' ו-ב' ובקו עימות במגרשים עד 3 דונם, ובמרכז הארץ במגרשים עד 280 מ"ר. במסגרת זו נשלחו כ-47,000 אגרות לחוכרים וחלקם אף נרשמו בטאבו כבעלים. השלב השלישי בהקניית הבעלות החל בינואר 2013 עם משלוח הצעות רכישה בתמורה בבנייה נמוכה מהוונת, בקרקעות רשות ופיתוח ומדינת ישראל בכ-300 נכסים בישובים במרחבים מרכז ותל-אביב. לגבי נכסים בבעלות קרן קיימת לישראל, בהתאם להחלטת הנהלה מיום 21.8.2012 נקבע כי חוכרי קק"ל יקבלו ההטבות הגלומות בבעלות, בדומה לחוכרי ר"פ ומדינה, למעט רישום הבעלות על שמם בטאבו.

האמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי לייעוץ משפטי: 09-7740550