לעבור לתוכן

התרת נישואין
יצירת קשר

התרת נישואין

בני זוג המשתייכים לאותה עדה דתית מתגרשים בבית הדין של אותה עדה, הסמכות בענייני נישואין וגירושין של בני זוג בעלי לאום יהודי היא של בית הדין הרבני. אולם במקרים בהם בני זוג אינם משתייכים לאותה דת כגון: בני זוג מעורבים, או חסרי דת, או ספק יהודי, בני זוג אלה המעוניינים להתיר את נישואיהם אך אין באפשרותם לפנות לבתי דין דתיים, זוגות אלה כאשר יבקשו להתיר את נישואיהם יהיה עליהם לפנות לבית משפט לענייני משפחה עפ"י הסמכות המקומית לצורך הגשת תובענה להתרת נישואין.

חוק השיפוט בענייני התרת נישואין ( מקרים מיוחדים) תשכ"ט 1959 מסדיר את הליך הפירוד והתרת נישואין של בני זוג מעורבים, חסרי דת או כאשר אחד מבני הזוג ספק יהודי, שאז לבית הדין הרבני אין סמכות לדון בענייני הנישואין והגירושין שלו. התרת הנישואין תעשה בהגשת בקשה להתרת נישואין לבית המשפט לענייני משפחה, שבתחום השיפוט מקום מגוריהם המשותף של הצדדים.

במידה ואינם מתגוררים יחד, יקבע מקום מגורים המשותף האחרון. הגשת הבקשה יכול שתעשה על ידי אחד מהצדדים במידה ויש הסכמה להתגרש תוגש הבקשה במשותף. הגשת הבקשה מלווה בהגשת מסמכים ותצהירים הנוגעים לזהות הצדדים, הדת אליה הם משתייכים, כמו כן, על מגיש הבקשה לנמק את הסיבות להגשת הבקשה. קיימים מקרים בו מוגשת בקשה להתרת נישואין כאשר אחד מבני הזוג מחוץ לתחומי המדינה, במקרה זה יש להגיש בקשה להמצאה מחוץ לתחום השיפוט, במקרה זה יש צורך בתצהיר ערוך כדין כתובת מדויקת של בן הזוג המתגורר בחו"ל. כאשר בית המשפט מתיר את המצאה מחוץ לתחום השיפוט, יש לתרגם את המסמכים לשפת הארץ בו תיערך ההמצאה בצרוף אישור נוטריוני שיעיד על נכונות התרגום. לאחר ביצוע ההמצאה ואישור מסירה חתום כדין יקבע התיק לדיון. הסמכות לדון בתובענות שעניינן התרת נישואין נתונה בפני סגן הנשיא שיקבע את הערכאה אשר בסמכותה לדון בתובענה.

האמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי. לייעוץ משפטי: 09-7740550