לעבור לתוכן

ירושות וצוואות
יצירת קשר

ירושות וצוואות

מהי צוואה?

ירושה על פי דין, צו ירושה, צו קיום צוואה.

עפ"י  החוק בישראל  הורשה נעשית בצוואה או ירושה על פי דין. המחוקק אפשר  לאדם לקבוע מה יעשה ברכושו לאחר מותו, ובכך מבטא את רצונו שלו. במקרה בו אדם לא השאיר צוואה  עזבונו  של המת יעבור ליורשיו על פי דין.

סוגי צוואות:

צוואה בכתב יד

צוואה הכתובה  בכתב יד, תכתב כולה ביד המצווה,  שעליה תאריך בכתב ידו, וחתימה בכתב ידו.

צוואה בעדים

צוואה בעדים תהא בכתב (מודפסת) יצוין בה תאריך ותחתם ביד המצווה בפני שני עדים, העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם שהמצווה הצהיר שזו צוואתו וחתם עליה כאמור.

צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות תעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל –פה בפני שופט, רשם של בית המשפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר בית דין דתי.  דברי הצוואה כפי שנרשמו יקראו בפני המצווה, הוא יצהיר כי זו צוואתו. השופט , רשם או חבר בית דין דתי יאשרו כי הצוואה נקראה והמצווה הצהיר כאמור.

צוואת שכיב מרע

צוואת  בעל פה הנאמרת מול שני עדים, כאשר המצווה עומד מול פני המוות ׁ(שכיב מרעׂ). רשאים העדים לערוך רישום של דברי המצווה ולחתום עליה. צוואה זו שנאמרה בנסיבות אלה,  מתבטלת כעבור חודש ימים עם המצווה נותר בחיים.

צו קיום צוואה

בקשה לצו קיום צוואה יכולים לבקש היורשים המוזכרים בצוואה או כל אדם אחר אשר מעוניין במתן צו הקיום. את הבקשה מגישים לרשם הירושה אשר יפרסם את דבר הגשת הבקשה בעיתון יומי וברשומות, וכל מי שמתנגד למתן צו הקיום יוכל להגיש התנגדות תוך 14 יום מיום הפרסום.

החשיבות של הבקשה - ללא צו קיום היורשים לא יכולים לממש ו/או לבצע פעולות ברכוש או בכספים שהם זכאים עפ"י הצו מתוך כספי המוריש המופקדים בחשבונות: בנקים, קופות גמל וחברות ביטוח. לצורך הגשת הבקשה יש צורך בעותק מקורי של הצוואה פרטי המבקש והזוכים על עפ"י הצוואה לפי חלקו של כל אחד מהם, בקשה זו מלווה בתצהיר של המבקש המאומת על ידי עורך דין/ שופט/דיין/ או ראש רשות מקומית.

התנגדות לקיום צוואה:

התנגדות לקיום צוואה מוגשת לאחר שהוגשה בקשה לצו קיום צוואה אצל רשם הירושה. את ההתנגדות יש להגיש לרשם הירושה תוך ארבע עשרה יום מיום הפרסום בעיתונות וברשומות. עם הגשת ההתנגדות רשם הירושה לא יבחן את ההתנגדות אלא יעביר את הבקשה לבית המשפט לניהול הליך המשפטי. בכתב ההתנגדות יבקש המתנגד לפסול את הצוואה ו/או לדחות את קיומה מטעמים שונים. הליך ההתנגדות הוא הליך מורכב הדורש מיומנות וזהירות, בתי המשפט לא ממהרים לפסול צוואה, שכן העיקרון של צוואה לכבד את רצון

 

האמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי לייעוץ משפטי: 09-7740550