לעבור לתוכן

ירושות וצוואות
יצירת קשר

ירושות וצוואות

מהי צוואה?

ירושה על פי דין, צו ירושה, צו קיום צוואה.

עפ"י  החוק בישראל  הורשה נעשית בצוואה או ירושה על פי דין. המחוקק אפשר  לאדם לקבוע מה יעשה ברכושו לאחר מותו, ובכך מבטא את רצונו שלו. במקרה בו אדם לא השאיר צוואה  עזבונו  של המת יעבור ליורשיו על פי דין.

סוגי צוואות:

צוואה בכתב יד

צוואה הכתובה  בכתב יד, תכתב כולה ביד המצווה,  שעליה תאריך בכתב ידו, וחתימה בכתב ידו.

צוואה בעדים

צוואה בעדים תהא בכתב (מודפסת) יצוין בה תאריך ותחתם ביד המצווה בפני שני עדים, העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם שהמצווה הצהיר שזו צוואתו וחתם עליה כאמור.

צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות תעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל –פה בפני שופט, רשם של בית המשפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר בית דין דתי.  דברי הצוואה כפי שנרשמו יקראו בפני המצווה, הוא יצהיר כי זו צוואתו. השופט , רשם או חבר בית דין דתי יאשרו כי הצוואה נקראה והמצווה הצהיר כאמור.

צוואת שכיב מרע

צוואת  בעל פה הנאמרת מול שני עדים, כאשר המצווה עומד מול פני המוות ׁ(שכיב מרעׂ). רשאים העדים לערוך רישום של דברי המצווה ולחתום עליה. צוואה זו שנאמרה בנסיבות אלה,  מתבטלת כעבור חודש ימים עם המצווה נותר בחיים.

צו קיום צוואה

בקשה לצו קיום צוואה יכולים לבקש היורשים המוזכרים בצוואה או כל אדם אחר אשר מעוניין במתן צו הקיום. את הבקשה מגישים לרשם הירושה אשר יפרסם את דבר הגשת הבקשה בעיתון יומי וברשומות, וכל מי שמתנגד למתן צו הקיום יוכל להגיש התנגדות תוך 14 יום מיום הפרסום.

החשיבות של הבקשה - ללא צו קיום היורשים לא יכולים לממש ו/או לבצע פעולות ברכוש או בכספים שהם זכאים עפ"י הצו מתוך כספי המוריש המופקדים בחשבונות: בנקים, קופות גמל וחברות ביטוח. לצורך הגשת הבקשה יש צורך בעותק מקורי של הצוואה פרטי המבקש והזוכים על עפ"י הצוואה לפי חלקו של כל אחד מהם, בקשה זו מלווה בתצהיר של המבקש המאומת על ידי עורך דין/ שופט/דיין/ או ראש רשות מקומית.

התנגדות לקיום צוואה:

התנגדות לקיום צוואה מוגשת לאחר שהוגשה בקשה לצו קיום צוואה אצל רשם הירושה. את ההתנגדות יש להגיש לרשם הירושה תוך ארבע עשרה יום מיום הפרסום בעיתונות וברשומות. עם הגשת ההתנגדות רשם הירושה לא יבחן את ההתנגדות אלא יעביר את הבקשה לבית המשפט לניהול הליך המשפטי. בכתב ההתנגדות יבקש המתנגד לפסול את הצוואה ו/או לדחות את קיומה מטעמים שונים. הליך ההתנגדות הוא הליך מורכב הדורש מיומנות וזהירות, בתי המשפט לא ממהרים לפסול צוואה, שכן העיקרון של צוואה לכבד את רצון                                 

 

 מה גובר הסכם ממון או צוואה?

שאלת השאלות מה  קורה  כאשר בני זוג עורכים הסכם ממון  (גם נשואים) הקובע כי במקרה של פטירה, בן הזוג   שנותר בחיים  הופך לבעלים של כלל הרכוש שהשאיר אחריו הנפטר כפי שמופיע בהסכם ממון .אולם  בן הזוג  שנפטר  ערך צוואה ובה הוריש את נכסיו  הרשומים על שמו לילדיו מנישואיו הראשונים. מתוך כך, עלולה להיווצר סתירה בין הסכם ממון לבין האמור בצוואה.  הקונפליקט  הזה בין חוק  יחסי ממון לבין חוק הירושה  הוא קיים ומחייב  התייחסות:

 המחוקק איפשר לבני זוג  (גם אלו שנישאו לפני 1/1/74) לערוך ביניהם הסכם ממון. נשאלת השאלה- האם יכול בן זוג לקבוע בהסכם כי עם פקיעת הנישואין עקב פטירתו יהא בן הזוג השני זכאי לכלל נכסיו? אם הורה ככך בהסכם ממון ,  ומאוחר יותר  ערך צוואה סותרת, תיווצר התנגשות בין החוקים.

סעיף 8 לחוק הירושה קובע:

א.      "הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם- בטלים"

ב.      "מתנה שאדם נותן על מנת שתוקנה למקבל רק לאחר מותו, אינה בת תוקף אלא אם נעשתה בצוואה לפי הוראות חוק זה"

סעיף 8 אוסר על הסכמים בירושה, בעוד שהסכם ממון עוסק בעריכת הסדר ממון  למקרה של פקיעות הנישואין  במקרה של פירוד או עקב מקרה של מוות.

דיני ירושה עוסקים בשאלה מה יעשה ברכושו של אדם לאחר מותו, בעוד  שהסכם ממון מתייחס למערכת הזוגית. חוק יחסי ממון  בא לעשות הסדר איזון משאבים המפורט בסיף 5 ו- 6 לחוק.

 במרחב החיים ישלוט חוק יחסי ממון, במרחב שלאחר הפטירה ישלוט חוק הירושה. לא קיימת סתירה בין חוקים אלו, הדגש הוא שע"פ חוק יחסי ממון ניתן לקבוע מהם הנכסים השייכים לכל אחד מבני הזוג בעת פטירה ולא אחריה. ברגע שבני הזוג מנסים לקבוע מה יהיה לשני ברגע של פטירה, הרי זו הורשה וחדירה לתחום הנשלט ע"י חוק הירושה ובמצב כגון זה, הוראות חוק הירושה תגברנה. הסכם ממון אינו בגדר הסכם בדבר ירושתו של אדם הסכם ממון הינו הסכמה בין איש לאשתו  לגבי הזכויות הנובעות מקשר אישות. או בין בן זוג לבת זוגו הנובע מקשר במקורו בחיים משותפים  (ידועים בציבור).

בעניין חוק הירושה  כפי שנקבע בפסיקה לא ניתן לעשות כל הסכם שתהיה בו  הורשה אלא בצוואה-  כפי שקבע כב' הנשיא שמגר בפרשת אזולאי, "הסכם בדבר ירושתו של אדם בין אם מדובר בדבר ירושה ובין אם מדובר בדבר מתנה (לא מתנה הניתנת לאלתר), תוקנה למקבל רק לאחר מותו של הנותן" דהיינו, סעיף 8 א' לחוק הירושה קובע כי הסכם בדבר ירושתו של אדם שנעשה בחיים בטל.ירושה תינתן רק עם פטירת המצווה ובדרך שקבע בצוואתו. כל מתנה הניתנת לעת הפטירה הינה בטלה.

 בני זוג עורכים הסכם ממון בו הם מסדירים את חלוקת נכסיהם עם פטירתם, הסכם זה נעול, וכל שינוי בו יעשה רק בדרך של הסכמה , לעומת זאת, צוואה היא מעשה חד צדדי הניתן לשינוי בכל עת ובכל שעה. בהסכם ממון היורשים אינם בעלי מעמד, אין הם יכולים לבטלו או להתנגד לו, בעוד שבצוואה הן יכולים להתנגד ואף לטעון להשפעה בלתי הוגנת. יוצא איפוא כי מעמדו של הסכם ממון עדיף על צוואה. בהסכם ממון יכולה האישה לוותר על מזונות על הזכות למדור, ויתור זה תקף רק בחיי הצדדים ולא יהא תקף לאחר פטירת הבעל או ההיפך, וזאת לפי הוראות סעיף 65 לחוק הירושה. ליורשי בן הזוג שנפטר יש אפשרות לתבוע על פי הלכת השיתוף (זוגות שנישאו לפני 74 ) או ע"פ הסדר איזון משאבים את חלקו של בן הזוג שנפטר ברכוש הנותר, אבל אם בני  הזוג ערכו הסכם ממון הקובע כי הרכוש שייך או לא לבין הזוג הנותר בחיים, כי אז לא תהא ליורשים עילה כל שהיא.

האמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי לייעוץ משפטי: 09-7740550